Prosjektet trekkes fram av Distriktsentret

I både notater og kronikker av Distriktsentret blir funn i prosjektet fremhevet som interessante av forskere:

Kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid. Kartlegging av bruk av kunnskap fra Distriktssenteret og eksempler på nyskapende arbeid, Munkjord og Grimsrud, Uni Research Rokkansenteret 2016.

Innvandrere som ildsjeler i frivilligheten, Munkjord og Solbakken kronikk Nordlys 2016

 

Veien videre

Prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler har vist at bevisstgjøring om inkludering og rekrutteringsprosessene er med å øke rekrutteringen av nye målgrupper som aktive bidragsytere inn i lokale lag.

Det bør legges til rette for økt samarbeid mellom frivillige organisasjoner både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette fordi organisasjonene har mange fellestrekk i drift slik som økonomi, styrearbeid, rekruttering og ildsjelslitasje m.m. I prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler har vi avdekket at samarbeid mellom lag og foreninger med ulike formål og interesser er lønnsomt. Det gir bedre ressursutnyttelse, skaper arenaer for erfaringsutveksling, nettverksbygging og øker den lokale kompetansen.

Troms idrettskrets og Hålogaland Amatørteaterselskap – aktørene bak prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler – mener det bør satses på å utvikle nye tiltak for å utnytte de positive erfaringene fra prosjektet. Rekruttering av innvandrere og ungdom som aktive ildsjeler i lokale lag og foreninger er viktig for en god samfunnsutvikling, og bør prioriteres av myndighetene. I en tid hvor flyktningsituasjonen står på dagsorden ogfrivillig sektor medvirker for å løse disse samfunnsoppgavene, er det nødvendig å styrke de frivillige organisasjonene. Dette mener vi ivaretas best gjennom tilbud om kompetanseheving og erfaringsutveksling på felles lokale og regionale arenaer.